Print Label


Cover Label

( mỗi tờ in được 10 tem cố gắng căn chỉnh )